Kiếp Bưng Bô

Tác giả: Dương Tuấn Ngọc

Đời bưng bô nhục lắm, để kiếm được vài chai, phải đành cam ăn cứt gà. Tiền kiếm chẳng bao nhiêu mà đánh mất nhân cách, ô danh đến trăm ngàn thu. Bọn ngu si là thế, đâu biết được sự thật, dâm luận viên ăn cứt chiên. Rồi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương Tuấn Ngọc