Cảm Ơn

Tác giả: Đen,Biên

Ca sỹ thể hiện: Đen; Biên

Cảm ơn người đã theo dõi. Cảm ơn người đã lắng nghe. Cảm ơn những khi đông đúc. Cảm ơn cả những vắng hoe. Cảm ơn vì đã cháy rực. Cảm ơn vì đã khát cùng. Cảm ơn người đã khan cổ. Và cảm ơn người đã hát cùng (Hey đồng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đen,Biên