Những album tạo bởi ThuTruong (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ha noi 6 839
Pham Dinh Chuong 5 966
Pham Duy 16 1333
Anh Bang 6 847
Thanh Tung 6 1252
Vu Thanh An 14 1310
Doan Chuan 7 912