Những album tạo bởi ThuTruong (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ha noi 6 910
Pham Dinh Chuong 5 1012
Pham Duy 16 1389
Anh Bang 6 893
Thanh Tung 6 1332
Vu Thanh An 14 1400
Doan Chuan 7 992