Khúc Thu Sầu

Tác giả: Nhạc Đỗ Thất Kinh, lời Ngọc Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Huy

Trời đã chớm giao mùa rồi chăng? Từng cơn gió thấm buốt vai mềm. Hạ phai nắng trên cành phượng vĩ. Hình như thu thấp thoáng đâu đây? Đã mấy thu qua nơi viễn xứ. Đếm nhánh rong buồn lãng đãng trôi. Giòng sông ly biệt còn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh