Đoán Xem

Tác giả: Mai Ngô & Devilman TYO

Ca sỹ thể hiện: Mai Ngô

Who's talking real on the TV. Doan xem. Next top, model out the city. Doan xem. Who be balling in these club. Yea Doan xem. Show them bitches no love cuz they act lame. You know Imma star got these viggas.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mai Ngô