Khúc Nhạc Vui

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Lam Trường

Hãy đến hãy đến với nhau đêm này. Hãy thắp tiếng ca cho đời mê say. Nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm này. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui.

Khúc Nhạc Vui - Phương Thùy

Tác giả: Chưa Biết

Khúc nhạc vui. Hãy đến hãy đến với nhau đêm này, hát cất tiếng ca cho đời mê say, nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm này, nước mắt sẽ kiến trái tim u sầu, tiếng khóc sẽ cho.