Tự Nguyện

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Đặng Huân Vinh; Hoàng Thơ; Trang Nhung

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ nam ra ngoài.

Tự Nguyện

Tác giả: Trương Quốc Khánh

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Trang Nhung; Hoàng Thơ; Nhiều Nghệ Sĩ; Nguyễn Phi Hùng

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra.