Level Up

Tác giả: Ciara & J.R. Rotem & Theron Thomas

Ca sỹ thể hiện: Ciara

Five, four, three, two, one. Let go! Watch me level up, level up. Level up, level up, level up. Level up, level up. Level up, level up, level up. All this on me, so yummy. All this oh so yummy. You know you want.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ J.R. Rotem