Jingle Bell Rock

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Girls Aloud

Ca sĩ khác: Đại Nhân; Bill Haley; Chưa Biết; Jessica Simpson; Bostonfx

Jingle bell jingle bell jingle bell rock. A jingle bell swing and a jingle bell ring. Snowing and blowing of bushels of fun. Now the jingle hop has began. Jingle bell jingle bell jingle bell rock. A jingle bell sign and.

danh sách bài hát của ca sĩ Girls Aloud