Những album tạo bởi Gada (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tuyết Thảo 3 1932
Gada Nhạc Chế Tiếu 1 10 4896
Gada Can Đảm 2010 8 4021
Gada chọn Lọc 15 6253