Gấm Vàng

Tác giả: Dương Minh Ninh

Ca sỹ thể hiện: Hà Thanh

Gấm vàng một cuốn gấm vàng, óng a óng ánh như tóc nàng Quỳnh Tiên. Nàng Quỳnh Tiên đàn trong động Đào Nguyên, hằng đêm nàng lên múa hát trên miền Thiên Thai. Tóc quên cài nàng say sưa múa hát, gió dẫn đường đưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương Minh Ninh