Ngày Xửa Ngày Xưa

Tác giả: Ea Sola Thủy

Bài ca chia biệt. Trong mơ gọi nhau cho bớt đau. Gọi bước xa bớt xa... gọi vực sâu bớt sâu. Tuy biết nơi kia giông tố dập vùi. Vẫn ra đi dựng cõi đời khác xưa. Chớp xanh xé mây chia cắt bầu trời. Suối khe chia cắt đất.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ea Sola Thủy