Revolution

Tác giả: Vega 4

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Ahhh You say you want a revolution. Well you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well you know. We all want to change the world. But when you talk about destruction. Don't you know.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vega 4