Huế Nhớ O

Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Dáng Thơ

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Tâm Đoan; Đặng Thế Luân

Chiều ni nghe Huế buồn chi lạ. Dáng nhỏ mô rồi o ơi o! Rèm hoa tóc rũ trăng mời gọi. Chừ vắng tin rồi o ở mô? Bài thơ o ép còn vương đọng. Bồ kết thơm nồng quyện tóc mây. Nón lá o che nghiêng chiều tím. Răng chừ o đã ở.