Chú Vãng Sanh

Tác giả: Phổ Nhạc: Võ Tá Hân & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ A di rị đa tát đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn

Tác giả: Phổ Nhạc: Võ Tá Hân & Phật Giáo

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Án ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bồ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Tác giả: Phổ Nhạc: Võ Tá Hân & Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, Chơn lăng càng đế, ta bà ha

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Tác giả: Phổ Nhạc: Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phổ Nhạc: Võ Tá Hân