Chú Đại Bi

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Mặt Trời Đỏ

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. 2. Nam mô a rị da. 3. Bà lô yết đế.. thước.. bát ra da. 4. Bồ Đề tát đỏa bà da. 5. Ma ha tát đỏa.

Chú Đại Bi

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: Bích Phượng

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết (/Kiết) đế thước bát ra da. Bồ Đề tát đoả bà da. Ma ha tát đoả bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất kiết (/kiệt) lật.

Chú Vãng Sanh

Tác giả: Phổ Nhạc: Võ Tá Hân & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ A di rị đa tát đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn

Tác giả: Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Amitabha Mantra For Rebirth in Pureland Sanskrit. Tiếng Phạn:. NAMO AMITÀBHÀYA, TATHÀGATÀYA, TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SIDDHAM BHAVE, AMRITA VIKRÀNTE, AMRITA VIKRÀNTA, GAMINI, GAGANA , KÌRTA KARE, SVAHA. Cách Phát.

CÔNG ĐỨC BẢO SƠN ĐÀ LA NI

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam mô Phật đà da. Nam mô Đạt ma da. Nam mô Tăng dà gia Án tất đế,hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha

Đại Thế Chi Bồ Tát Niệm Phật Viễn Thông

Tác giả: Võ Tá Hân & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tứ. Cùng với năm mươi hai Bồ Tát đồng.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xà, lu rô. Thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả. Tam một yết đế tá.

Nam Mô A Di Đà Phật (Nhạc Niệm Phật)

Tác giả: Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: Cadillac

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: Cadillac

Hát 12 lần câu sau đây: Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

2 Pages12>
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kinh Phật