Gieo Hạt Bồ Đề

Tác giả: LA TUẤN DZŨNG VÀ LÝ THỪA NGHIỆP

Ca sỹ thể hiện: Ngân Huệ

Người đi gieo hạt Bồ Đề. Mai sau cây trái trổ về phương tây. Tâm lành như một rừng cây. Ngàn năm xanh với màu mây Phật Đà. Đất trời ai vẽ vàng hoa. Lung linh trong mỗi sát na tinh ròng. Tạ ơn này giọt lệ hồng. Rơi trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ LA TUẤN DZŨNG VÀ LÝ THỪA NGHIỆP