Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Quang Minh; Thùy Dương

Trình bày: Thuỳ Dương. Thân như bọt, bể thương tang. Chìm nổi kiếp luân hồi mênh mang. Dưới ánh trăng suy cạn khoảng đêm tàn. Chỉ nương Vô Lượng Quang. ĐK: Trời niệm tâm, núi kiên tâm. Vọng tình xin cách tuyệt từ.

Phát Tâm Bồ Đề (Phát Bồ Đề Tâm)

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Lan Phương

Nơi tam giới không an dường hoả trạch. Đâu chân lạc chỉ thấy cõi tang thương. Người vô thường, cảnh cũng vô thường. Hãy lo khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng. Hãy lo khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng. Hãy quay bước đến bên bờ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Thiền Tâm (Thơ)