Hai Màu Hoa

Tác giả: Dzũng Chinh & Bùi Tuấn Anh

Vì tình yêu chưa tha thiết với người. Dòng đời ly tan không hết cơn nguôi. Trách chi kiếp người vì cuộc sống trăm đường. Xa mặt cách lòng là chuyện đời hư không. Tận một đêm nao nghe gió thu về. Ngồi nhìn hoa bay tan tác.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh