Tán Hương

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đá

Ca sỹ thể hiện: Bích Phượng

Lò hương vừa bén chiên đàn. Toả xông pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mây báu cát tường. Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành. Pháp thân các Phật tịnh thanh. Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban. Nam.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kinh A Di Đá