Những Lời Chưa Nói

Tác giả: Nhạc Bùi Công Thuấn, thơ Tagore

Ca sĩ: Bân Hùng

Tôi nhớ ngày hai đứa gặp nhau. Nhưng tôi không nói gì chỉ cùng em đứng vậy. Và bây giờ những lời chưa nói ấy. Như con thuyền chao sóng biển lòng tôi. Tôi biết bây giờ tôi chẳng thể đi đâu. Để trốn khỏi những lời chưa nói.

danh sách bài hát của ca sĩ Bân Hùng