Jello

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Far East Movement & Rye Rye

Jello! Jello! Jello! Ello, ello We downtown L.A guetto. She got an ass on her pillow. Girl shake that A, Jello! Girl shake that A, Jello! Girl shake that A, Jello! Girl shake that A, Jello! Jello! Jello! Jello! Hola, Yo.

danh sách bài hát của ca sĩ Rye Rye