Phong Thần Bảng (Cổ Bản Trường)

Tác giả: Hoàng Thu Diệp
Lớp I

1- (-----) Vua cuối đời Thương (xê)
Là Trụ Vương chính danh Ân Thọ (xự)
2- Khi lên ngôi trị vì trăm họ (xự).-----
Cùng quân thần viếng đền Thánh Nữ Oa (xg)
3- Trong lúc đang dâng hương khấn nguyện (xự)
Cầu ơn trên mưa thuận gió hoà (hò)
4- Vua bỗng liếc nhìn (hò).-----
Pho tượng tạc hình đức Thánh Nữ Oa (xg)
5- Để thấy lòng lâng lâng xúc động (xự)
Trước dung nhan bá mỵ thiên kiều (hò)
6- Rồi trong phút hứng tình (hò).-----
Vua Trụ xuất thần trên vách đề thơ (xg)
7- (-----) Giai nhân ơi (xê)
Nếu như khanh là người thật (xự)
8- Trẫm sẽ phong khanh làm hoàng hậu (xự).-----
Cùng lên nguyệt lầu uống rượu thưởng trăng (xg)
9- Chứ đứng đây buồn tênh cô độc (xự)
Dù dưới chân khanh kẻ mọp người quỳ (hò)
10- Thật phí tuổi xuân thì (hò).-----
Của con người vóc liễu hình mai (xg)
11- Ôi, chỉ một lúc cợt đùa (xề)
Đã đưa sơn hà vào thảm họa chiến chinh (liu)
12- Vì Nữ Oa nổi trận lôi đình (xề).-----
Quyết phá nát cơ nghiệp nhà Thương (liu)

Lớp II

13- (-----) Bà sai cữu vĩ hồ ly tinh (liu)
Xuống hoàng cung làm hôn mê vua Trụ (cộng)
14- Từ minh quân trở thành vô đạo (cộng).-----
Phế việc triều nghi đắm chìm trong tữu sắc (cống)
15- (-----) Ai dám can vua (liu)
Dù bằng những lời công minh chánh trực (cộng)
16- Đều bị xử lăng trì bào lạc (cộng).-----
Khiến các chư hầu cùng lúc khởi binh (xê)
17- (-----) Châu Vỏ Vương (xê)
Lên thay cha là Tây bá hầu Cơ Xương (xê)
18- Tướng mạnh binh hùng tích thảo đồn lương (xê).-----
Quyết cứu dân lành thoát cảnh dầu sôi (xg)
19- (-----) Khương Thượng (xự)
Là đệ tử Xiển giáo ở núi Côn Luân (xê)
20- Xuống phò Châu Vỏ Vương (xê).-----
Theo lệnh thầy là Ngươn Thỉ Thiên Tôn (xê)
21- (-----) Thượng Đế (cống)
Đã chỉ truyền cho Thái Thượng Lão Quân (xê)
22- Rằng ở chốn thế gian (xê).-----
Không còn giềng mối kỷ cương (xê).-----
23- (-----) Vua thì vô đạo (cộng)
Tôi thì bất nghĩa bất trung (xg)
24- Sống trụy lạc thấp hèn (xề).-----
Vì thiếu các Thần xét soi (liu)

Lớp III

25- (-----) Kíp phong thần (hò)
Để cai quản việc thế gian (xg)
26- Thái Thượng Lão Quân lảnh lệnh (xự)
Gọi ba trò là Lão Tử, Ngươn Thỉ với Thông Thiên (xg)
27- (-----) Cùng nhau (xê)
Họp bàn tại Đâu Suất cung (xg)
28- Tìm người để phong thần (hò).-----
Đủ 365 ngôi (liu)
29- (----) Ngươn Thỉ Thiên Tôn (u)
Trao bảng phong thần cho Khương Tử Nha (u)
30- Với lời căn dặn (fa.n).-----
Lập đàn tại núi Kỳ Sơn (liu).-----
31- Phong Thanh-Phước thần (hò)
Bá Dám trấn thủ đài trung (xg)
32- Lo rước chư thần an vị (xự).-----
Theo cuộc hành quân của Khương Thượng nhà Châu (xg)
33- (-----) Từ đây (xê)
Xứ Tây Kỳ phụng gáy đầu non (xg)
34- Chúa Thánh đã ra đời (hò).-----
Diệt Trụ hưng Châu (liu).-----
35- (-----) Trụ Vương (u)
Nghe Cơ Phát xưng hiệu là Châu Vỏ Vương (u)
36- Trọng dụng những tên phản loạn (fa.n).-----
Là Hoàng Phi Hổ và Khương Tử Nha (liu).-----

Lớp IV


37- (-----) Liền cử binh (liu)
Búa Việt cờ Mao đến nơi chinh phạt (cộng)
38- Nhưng bao phen đều thất bại (cộng).-----
Tất cả tướng tài đều vong mạng (cộng)
39- (-----) Đến Văn Thái Sư (liu)
Là đệ tử tiên gia binh nhung thao lược (cộng)
40- Nhưng cũng đồng chung số phận (cộng).-----
Qua Tây Kỳ phong thần bảng đứng tên (xê)
41- (-----) Ôi, ngoài ải quan (xê)
Tướng sĩ đụt pháo xông tên (xê)
42- Vì nước liều thân (xê).-----
Mà vua vẫn u mê (liu).-----
43- (-----) Cho đến khi (liu)
Chư hầu hội binh kéo về vấn tội (cộng)
44- Vua đứng trên lầu cao vòi vọi (cộng).-----
Lòng dâng lên lên bao nỗi cảm hoài (xàng)
45- (-----) Trẫm là vua (xg)
Giữ giềng mối xã tắc sơn hà (hò)
46- Đã không thuận lòng Trời (hò).-----
Để dân lành khổ đau (liu).-----
47- (-----) Hôm nay (xg)
Trẫm ăn năn cũng đà quá muộn (xự)
48- Khi thế cùng lực kiệt (xự).-----
Mặt mũi nào Trẫm nhìn thấy Tiên vương (xê)
49- (-----) Còn các khanh (xê)
Đã từng thọ bổng lộc của nhà Thương (xê)
50- Gặp thế thời nhiễu nhương (xê).-----
Hưng binh đánh Chúa sao gọi là tôi trung (liu).-----
51- (-----) Các khanh đừng la hét uổng công (liu)
Để Trẫm ra binh đối đầu một trận (cộng)
52- Cho rỏ tài thao lược (cộng).-----
Ngự lâm quân (dạ), giáp ngựa sẳn sàng (xàng)
53- (-----) Bụi mù (hò)
Tung theo vó ngựa Trụ Vương (xg)
54- Vua tả xông hữu đột (xự).-----
Chém 300 tướng sức mạnh như dời non (xg)
55- (-----) Chém chết Nam bá hầu (xề)
Chém luôn Đông bá hầu mạng vong (liu)
56- Nhưng mảnh hổ nan địch quần hồ (xề).-----
Vua phải lui vào hoàng cung (liu).-----
57- (-----) Nhìn quanh (liu)
Lủ hồ ly đã bôn đào biệt dạng (cộng)
58- Vua thẫn thờ tuyệt vọng (cộng).-----
Truyền nổi lữa tự sát tại lầu Trích tinh (xê)
59- (-----) Hồn thiêng (liu)
Vẫn chưa vơi bao niềm uất hận (cộng)
60- Về đài phong thần chưa nguôi cơn giận (cộng).-----
Quyết chẳng thọ phong tước vị Tham Lang thần (xàng)
61- (-----) Khương Tử Nha (xg)
Vâng lệnh tam giáo phong thần (hò)
62- Đọc to trước lễ đài (hò).-----
Sắc lệnh phong thần của Ngươn Thỉ Thiên Tôn (liu).-----
63- (-----) Các thần thọ phong (xg)
Hãy kíp về trấn an ngôi vị (xự)
64- Lo cho mưa hoà gió thuận (xự).-----
Xét việc dử lành cho thiên hạ thế gian (xê)
65- (-----) Còn bất tuân (xê)
Roi đả thần ta quyết chẳng thứ dung (xê)
66- Các thần đã rỏ chưa (xê).-----
Cả Tham Lang thần còn chẳng đi mau (liu).-----
67- (-----) Từ đây (liu)
Một dãy giang sơn thanh bình thạnh trị (cộng)
68- Chúa thánh, tôi hiền, dân nhân hậu (cộng).-----
Thiên địa giao hoà phúc lành thế gian (xg)


... các bạn muốn biết cuộc hành quân diệt Trụ hưng Châu của Khương Thượng tức Khương Tử Nha hãy đọc bộ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa sẽ rõ...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Loi Bai Hat (Lyric)
Người sửa: Cát Bụi
Bài này đã được xem 8258 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4