We Shall Overcome

Tác giả: Dân Ca Mỹ

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Bruce Springsteen; Tề Dự

We shall over come We shall over come. We shall over come some day. Oh, deep in my heart I do believe, we shall over come some day. Ta tin sẽ thắng trong trận này. Ta tin sẽ thắng trong trận này. Sẽ có ngày hát câu.