Đành Thôi Ngậm Ngùi

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạnh

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Đình

Được tin em đã theo chồng, giờ đây em đã ôm cầm sang sông. Sang sông đò chẳng đợi mình, sang sông ai để hận tình cho ai. Về đây ván đã đóng thuyền, còn đâu em hỡi tơ nguyền năm xưa. Trăm năm tan giấc mộng vàng, thôi thì lỡ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạnh