Chú Đại Bi

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Mặt Trời Đỏ

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. 2. Nam mô a rị da. 3. Bà lô yết đế.. thước.. bát ra da. 4. Bồ Đề tát đỏa bà da. 5. Ma ha tát đỏa.

CÔNG ĐỨC BẢO SƠN ĐÀ LA NI

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam mô Phật đà da. Nam mô Đạt ma da. Nam mô Tăng dà gia Án tất đế,hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xà, lu rô. Thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả. Tam một yết đế tá.

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI (Thập Chú)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô Phật-đà-da. Nam-mô Đạt-ma-da. Nam-mô Tăng-dà-da. Nam-mô Quán Tự Tại. Bồ-tát ma-ha tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chước yết ra phạt đề. Chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, đề sắc tra.

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (Thập Chú)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Khể thủ quy y Tô-tất-đế, đầu diện đãnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẫm tam-miệu. Tam-bồ-đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ. Chủ lệ Chuẩn đề, ta bà.

THIÊN THIÊN NỮ CHÚ (THẬP CHÚ)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô Phật-đà. Nam-mô Đạt-mạ. Nam-mô Tăng-dà. Nam-mô thất ly, ma ha đề tỳ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá ly. Tam mạn đà, đạt xá ni. Ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Tá Hân Phổ Nhạc