Chú Đại Bi

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế.. thước.. bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô.. ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn.. đa sa mế
14.Tát bà a.. tha..đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa
17.Na.. ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt.. tha
19.Án. .A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị... đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô đồ lô.. phạt... xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật.. ra da..
33.Dá ra.. Dá ra...
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38. A ra... sâm Phật... ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Bà dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha...
55.Ma ha... tất.. đà... dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà dũ nghệ
58.Thất bàn.. ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra ..cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra..
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng.. a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ..ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma yết.. tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì ..bàn... đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà ..rị thắng yết.. ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô yết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.
***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát***


Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: NguoiDepDiamond
Người sửa: NguoiDepDiamond
Bài này đã được xem 41321 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4