NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI (Thập Chú)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô Phật-đà-da. Nam-mô Đạt-ma-da. Nam-mô Tăng-dà-da. Nam-mô Quán Tự Tại. Bồ-tát ma-ha tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chước yết ra phạt đề. Chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, đề sắc tra.

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (Thập Chú)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Khể thủ quy y Tô-tất-đế, đầu diện đãnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẫm tam-miệu. Tam-bồ-đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ. Chủ lệ Chuẩn đề, ta bà.

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI(Thập Chú)

Tác giả: Kinh Phật & Phổ Nhạc : Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Án, nại ma ba cát ngòa đế, a bar a mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tà ra tề dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án tát rị ba, tang tư cát.

THIÊN THIÊN NỮ CHÚ (THẬP CHÚ)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô Phật-đà. Nam-mô Đạt-mạ. Nam-mô Tăng-dà. Nam-mô thất ly, ma ha đề tỳ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá ly. Tam mạn đà, đạt xá ni. Ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kinh Phật