THIÊN THIÊN NỮ CHÚ (THẬP CHÚ)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô Phật-đà. Nam-mô Đạt-mạ. Nam-mô Tăng-dà. Nam-mô thất ly, ma ha đề tỳ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá ly. Tam mạn đà, đạt xá ni. Ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể.

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI(Thập Chú)

Tác giả: Kinh Phật & Phổ Nhạc : Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Án, nại ma ba cát ngòa đế, a bar a mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tà ra tề dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án tát rị ba, tang tư cát.

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (Thập Chú)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Khể thủ quy y Tô-tất-đế, đầu diện đãnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẫm tam-miệu. Tam-bồ-đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ. Chủ lệ Chuẩn đề, ta bà.

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI (Thập Chú)

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô Phật-đà-da. Nam-mô Đạt-ma-da. Nam-mô Tăng-dà-da. Nam-mô Quán Tự Tại. Bồ-tát ma-ha tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chước yết ra phạt đề. Chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, đề sắc tra.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: Cadillac

Hát 12 lần câu sau đây: Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: Cadillac

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư.

Nam Mô A Di Đà Phật (Nhạc Niệm Phật)

Tác giả: Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xà, lu rô. Thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả. Tam một yết đế tá.

Đại Thế Chi Bồ Tát Niệm Phật Viễn Thông

Tác giả: Võ Tá Hân & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tứ. Cùng với năm mươi hai Bồ Tát đồng.

CÔNG ĐỨC BẢO SƠN ĐÀ LA NI

Tác giả: Võ Tá Hân Phổ Nhạc & Kinh Phật

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nam mô Phật đà da. Nam mô Đạt ma da. Nam mô Tăng dà gia Án tất đế,hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha

2 Pages12>