Cõi Lòng Bồ Tát ((Di Lặc Từ Tôn Hóa Thân Tán: Bố Đại Hòa Thượng))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Một đời rong chơi. Khắp chốn luân hồi. Đời không lo toan, không chi cột ràng. Không có ai an vui bằng ta, om Mani Padme Hum. Không có ai an vui bằng ta, om Mani Padme Hum. Tình đời bạc đen, ta cũng luôn vui.

Giọt Nước Mát Trong ((Quán Âm Sái Cam Lồ Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Khánh Linh

I. Phổ-Đà ngàn cơn sóng gào, lạc-Già trùng khơi cuốn trào. Bạt ngàn, Người đi trên sóng đau thương trần gian. Ngó xuống buông lòng nhân ái, nghe muôn tiếng than thét gào, vọng về Phạm Âm mát trong. Thành giọt dương liễu.

Gọi Hóa Thân Về ((Địa Tạng Bồ Tát Đại Nguyện Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Intro: Om namo KsitiGarbha Bodhisattva, KsitiGarbha Maha Bodhisattva, Om namo KsitiGarbha Bodhisattva, KsitiGarbha Maha Bodhisattva. Nam mô Kim Thân Địa Tạng Bồ Tát, nam mô U Minh Địa Tạng Bồ Tát, nam mô Phá Khai Địa Ngục.

Minh Châu Lễ Phật ((Phổ Hiền Bồ Tát Nguyện Sinh Tây Phương Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Tùng Dương

Mười phương thế giới hiện toàn thân. Mỗi một cõi sát, mỗi đức Thế Tôn, ngự trên cao, thân vàng phóng quang, tuyên diệu pháp. Mưa xuống. Khắp trời hoa, tấu đàn ca, cúng dường lên. Phổ hiện thân ra, lượng bao la, trước.

Quán Âm Bao Tình Thương ((Trí Huệ Hoằng Thâm Tán))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Khánh Linh

Trí tuệ bao la, đấng biện tài. Oai nghiêm ngự trị sóng trần ai. Phóng quang chiếu phá muôn sinh bệnh. Cam lồ dứt sạch mọi tai ương. Liễu biếc phất mở chân thế giới. Rót nước cam lồ dịu mát muôn nơi. Con nay dâng.

Thoát Vòng Sống Chết ((Gợi Cảm Từ Advice On Dying By His Holiness The Dalai Lama))

Tác giả: Xuân Đức & N.C.

Ca sỹ thể hiện: Xuân Đức

Thân lung linh bóng hờ. Tan như sương khói mờ. Bay lên đom đóm. Đèn. Canh khuya leo lét. Nào...biết đi... về đâu? Bên kia lối xưa xa rồi. Bên đây bước chân. Hoang mang giữa nơi mịt mù. Men theo lối quen. Mà về đến.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ N.C.