Tiếng Diệu Tiếng Quán Âm

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Trang Mỹ Dung

Thanh tịnh nên không nhơ. Trí tuệ phá ám tà. Điều phục nạn gió lửa. Soi sáng khắp thế gian. Tâm bi như sấm nổ, lòng từ tợ mây lành, mưa tuông pháp cam-lộ, dập tắt lửa não phiền. Tiếng Diệu, tiếng Quan Âm, tiếng.

Sám Cầu An

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Quốc Đại

Con quỳ lạy Phật chứng minh. Với lòng thành kính tụng kinh cầu nguyền. Cầu cho tín chủ hiện tiền. Nội gia quyến thuộc an hoà yên vui. Thọ trường hưởng phước nhàn ca. Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. Quan Âm phù hộ.

Quán Chơn Quán Thanh Tịnh

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Xuân Phú

Chúng sanh trong khổ nạn. Thân chịu nhiều lầm than. Sức trí diệu Quan Âm. Cứu thế gian thoát khổ. Có đầy phép thần thông. Khéo tu pháp phương tiện, trong quốc độ mười phương, không cõi nào chẳng hiện.

Phục Nguyện

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Diệu Hiền; Hoàng Quân

(Nam) Đức Quan Âm cứu khổ. Với hạnh nguyện ban vui. (Nữ) Băm hai thân độ đời. Bằng tình thương cao cả. (Nam) Tự tại từng ý niệm. Viên thông giữa các căn. (Nữ) Tuệ giác thế lý ứng cơ. (*) Quán chiếu cứu sanh tiếp.

Niệm Bồ Tát

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Bích Phượng

Trí tuệ bừng lên đoá biện tài. Đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lồ chữa lành cơn bệnh khổ. Hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biếc phất bày muôn thế giới. Sen hồng nở hé vạn lầu cao. Cúi đầu ca ngợi dâng hương.

Nguyện Hương

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Nhóm Cadillac

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (hát 3 lần). Đốt nén tâm hương trước Phật đài. Ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác. Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đệ tử chúng con, một dạ chí thành. Quỳ.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Bích Phượng

Hát 10 lần đoạn sau đây: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (hát 6 lần)

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ)

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Quân

Quán tự tại thực hành trí tuệ. Bát nhã ba la mật sáng ngời. Bấy giờ Bồ tát quán soi. Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. Vượt tất cả các vòng khổ ách, hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! Sắc nào có khác gì không, không nào.