Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Nhóm Cadillac

Con xin nương tựa Phật, bậc Phước Trí Viên Thành, cầu tất cả chúng sanh. Giác ngộ, phát tâm lành. Con xin nương tựa Pháp, nguồn tuệ giác, từ bi, cầu tất cả chúng sanh. Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. Con xin nương.

Đảnh Lễ Tam Bảo

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Nhóm Cadillac

Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi, trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc.

Hồi Hướng Công Đức

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Mai Thảo

Tụng kinh là hạnh tốt lành, vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. Nguyện cho tất cả hàm linh, thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh. Nguyện trừ.

Mấy Điều Quán Tưởng

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Thanh Ngọc

Thế Tôn lời dạy tỏ tường. Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:. Chúng sanh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an, mạnh lành. Chúng sanh, sự.

Nguyện Cầu An Lành

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Xuân Phú

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin đấng Từ Bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an.

Phát Nguyện Trì Kinh

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Quân

Lạy đấng Thầy ba cõi. Quy mạng Phật mười phương. Nay con phát nguyện lớn. Thọ trì Kinh Di Đà. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ ba đường. Nguyện cho người thấy nghe. Đều phát tâm bồ-đề. Sống an vui giải thoát. Nam-mô Bổn.

Sám Mười Nguyện

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Quang Minh

Một nguyền kính lễ Như Lai. Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. Ba nguyền tu phước cúng dường. Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần. Năm nguyền tuỳ hỷ công huân. Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. Bảy.

Tán Dương Giáo Pháp

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sỹ thể hiện: Bích Phượng

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu, Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, Nay con gặp được xin trì tụng, Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. ( hát bè 4 lần)

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kinh A Di Đà