Thương Thầm

Tác giả: Riky Star, Khoa

Ca sỹ thể hiện: Ricky Star; Khoa

Thương thầm là viết tên ai lên giấy. Có thể sống mà không cần ăn chỉ cần thấy người ta hằng ngày. Đó gọi là thương thầm, gần giống như là người trên mây. Chỉ không biết là khi nào tỉnh, ngày nào cũng mơ mộng trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Riky Star, Khoa