Quán Âm Diệu Đức Vô Tác

Ngài Quán Âm tu chứng Vô Thượng Đạo
được căn viên thông nên khéo được diệu đức vô tác
Diệu đức vô tác bốn thứ bất khả tư nghì:

Ngài được bản văn huyền diệu, tâm diệu lìa văn:
Kiến, Văn, Giác, Trí thành một bửu giác viên Dung
trong sạch, chẳng hề cách chia,
Nên Ngài hiện nhiều dung mạo, thuyết vô biên thần chú,
đến tám vạn bốn ngàn con mắt, và cánh tay,
tuỳ nghi thị hiện, hoặc từ hoặc oai nghi ,
hoặc định hoặc huệ, cứu giúp chúng sanh được tự tại.

Ngài Quán Âm có Văn Thư thoát khỏi lục trần,
như âm thanh vượt qua bức tường, chẳng bị cản ngăn,
khéo hiện mỗi hình, mỗi tướng,
mỗi chú, những hình những chú,
đều bố thí cho chúng sanh được sức vô uý.
Vì thế, mười phương vô số
quốc độ đều gọi Ngài là người Thí Vô Uý,
là người thí Vô Uý.

Do Ngài tu tập Nhĩ Căn sạch trong,
và được diệu tâm viên thông,
nên đi khắp thế gian đều khiến chúng sanh
xả bỏ thân mạng xả bỏ châu báu cầu Ngài xót thương,
cầu Ngài xót thương.

Ngài Quán Âm chứng ngộ được tâm Phật,
tu chứng được cứu cánh,
hay dùng báu vật cúng dường mười phương
chư Phật, Như Lai, cho đến chúng sanh lục đạo
trong pháp giới mười phương,
cầu điều lành được điều lành,
cầu chánh định được chánh định,
cầu Đại Niết Bàn được Đại Niết Bàn,
cầu Đại Niết Bàn được Đại Niết Bàn.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: music9x
Bài này đã được xem 333 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4