Đức Phật Niết Bàn

Tác giả: Anh Bằng & Viết Lời: Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ngày xưa Phật biết vô thường đến. Phật truyền Di giáo lại A-Nan. Vắng Ngài Ca Diếp đi truyền đạo. Bấy giờ Tăng chúng đau buồn khóc. Ngài khuyên, đừng khổ đau, nhiều thế. Vì đời sinh tử lẽ đương nhiên. Đó là chân lý vô.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Viết Lời: Thích Trí Giải