Xtcy

Tác giả: Andrew Dawson & David

Ca sỹ thể hiện: Kanye West

I need you, I want you to. Come to me, ecstasy (uh). Ecstasy, ecstasy, (uh) ecstasy (uh). Ecstasy, ecstasy, (uh) ecstasy (uh). Ecstasy, ecstasy, (uh) ecstasy (uh). Ecstasy, ecstasy, (uh) ecstasy.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Andrew Dawson