How Do U Want It

Tác giả: 2 Pac

Ca sỹ thể hiện: Jojo; 2 Pac; KC

How do you want it? How do you feel? Comin' up as a nigga in the cash game. Livin' in the fast lane, I'm for real. How do you want it yeah? How do you feel? Comin' up as a nigga in the cash.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ 2 Pac