Quán Âm Diệu Đức Vô Tác

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Ca sỹ thể hiện: Quang Minh

Ngài Quán Âm tu chứng Vô Thượng Đạo. Được căn viên thông nên khéo được diệu đức vô tác. Diệu đức vô tác bốn thứ bất khả tư nghì:. Ngài được bản văn huyền diệu, tâm diệu lìa văn:. Kiến, Văn, Giác, Trí thành một bửu giác.

Pháp Tu Quán Âm

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Ca sỹ thể hiện: Nhóm Cadillac

(Nam) Giáo thể cõi Ta Bà, âm văn trong sạch nhất, muốn đắc Tam Ma địa, nên từ Văn mà tu, (Nữ) Lành thay Quan Thế Âm, lìa khổ được giải thoát, trải qua hằng sa kiếp, vào vô số cõi Phật, (Nam) Dùng sức đại tự.