Duyên Tình

Tác giả: Nhạc Nguyễn Từ & Thơ Xuân Việt

Bắt thang lên hái hoa vàng, vì ai cho thiếp biết chàng từ đây, tình ơi tình ở nơi này, vì ai thiếp đã cùng xây duyên tình... Đêm dài, nghe hạt mưa rơi, bâng khuâng nhớ lại một thời đã xa, duyên tình xe kết đôi ta, ngọt.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Xuân Việt