Why Does It Rain?

Tác giả: Dân Ca Thái Lan

Why does it rain today? Why are the skies so gray? It rains becaise the frog is sad. Why does the froggy sight? Why does the froggy cry? His stomach aches ans he fells so bad. Why is the froggy sad? Why doesn't he.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Thái Lan